Neem contact op: 0577-401971Help mij!
Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door MGS Automatisering geleverde producten en diensten.

MGS Automatisering, gevestigd aan de Paleisweg 205, 3852 NN te Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

MGS Automatisering verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die MGS Automatisering van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door MGS Automatisering in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

2. Verwerkt MGS Automatisering ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. MGS Automatisering verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

3. Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met MGS Automatisering, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit MGS Automatisering. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van MGS Automatisering. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat, of als u daar expliciet schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

4. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is MGS Automatisering gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt MGS Automatisering zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

5. Hoe lang we gegevens bewaren

MGS Automatisering zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

MGS Automatisering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

MGS Automatisering gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@mgsweb.nl.

9. Beveiliging

MGS Automatisering hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. MGS Automatisering heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij MGS Automatisering toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval MGS Automatisering gebruik maakt van de diensten van derden, zal MGS Automatisering in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

10. Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal MGS Automatisering u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@mgsweb.nl.

11. Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@mgsweb.nl.

Deze privacy verklaring is opgesteld en gepubliceerd d.d. 08 juli 2018.

CONTACTGEGEVENS

MGS Automatisering
Paleisweg 205
3852 NN  Ermelo
(nabij het Uddelermeer)

0577 40 19 71
info@mgsweb.nl

OPENINGSTIJDEN

Van maandag t/m vrijdag zijn wij geopend van 8.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur.

Op zaterdag zijn wij alleen op afspraak geopend.

Op zondag en feestdagen zijn wij gesloten.

OVER MGS

De computerwinkel in de buurt van Uddel, temidden van de prachtige Veluwse bossen.

Wij bieden op ICT vlak, bijna iedere dienst en ieder product aan.